محتوای اطلاعاتی سود و تحقیق بال و براون - مقطع دکتری

محتوای اطلاعاتی سود و تحقیق بال و براون - مقطع دکتری

محتوای اطلاعاتی سود و تحقیق بال و براون - مقطع دکتری

نوع فایل : WORD-PDF تعداد صفحات : 12 صفحه

این دو محقق با مشاهده رابطة مستقیم بین سود خالص و قیمت سهام، درصدد انجام دادن تحقیق برآمدند تا مشاهده کنند که آیا سود خالص تنها منعکس کننده عواملی است که در قیمت سهام وجود دارد یا اینکه اعلام سود خالص می تواند اطلاعاتی را به بازار سهام دهد، یعنی اعلامیه های مربوط به سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. نتایج تحقیق این دو محقق نشان داد که جهت تغییر سود حسابداری گزارش شده از سال قبل ، همبستگی مثبتی با تغییرات قیمت سهام داشته است. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که تغییرات قیمت نتایج سود را پیش بینی می کند و نهایتاً یک ماه بعد از اعلام عایدات، دیگر هیچ حرکت غیر عادی وجود ندارد. این نتیجه با شکل نیمه قوی بازار کارا منطبق می باشد.


خرید آنلاین